Blog

Czy nadwyżka podatku VAT przechodzi na następny rok?

Czy nadwyżka podatku VAT przechodzi na następny rok

Czy nadwyżka podatku VAT przechodzi na następny rok? Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z koniecznością rozliczania podatku VAT. Jednym z aspektów, który może sprawić przedsiębiorcom spory ból głowy, jest kwestia przeniesienia nadwyżki VAT na kolejne okresy rozliczeniowe. Oto szczegółowe omówienie, czy i jak można przenieść nadwyżkę VAT na następny rok oraz, czy istnieją jakieś ograniczenia czasowe w tej kwestii.

Czy nadwyżka podatku VAT przechodzi na następny rok?

Jeżeli podatnik zamierza przenieść nadwyżkę VAT, w całości lub w części, na kolejny okres rozliczeniowy, aby mieć dodatkowy podatek VAT do odliczenia, wystarczy, że odpowiednią kwotę wpisze w pozycji P 53 w deklaracji VAT, czyli pliku JPK-V7. Dzięki temu może skorzystać z nadwyżki w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Czym jest nadwyżka podatku VAT?

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym w dużym uproszczeniu oznacza więcej zakupów niż sprzedaży w jednym okresie rozliczeniowym. Nadwyżka VAT to sytuacja, w której kwota podatku naliczonego (VAT od zakupów) przewyższa kwotę podatku należnego (VAT od sprzedaży) w danym okresie rozliczeniowym. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca płacił więcej VAT przy zakupach, niż był zobowiązany odprowadzić od sprzedaży.

Jakie są możliwości rozliczenia nadwyżki VAT?

Podatek VAT do zapłaty to różnica pomiędzy podatkiem należnym (VAT od sprzedaży) a podatkiem naliczonym (VAT od zakupów). Podatek do urzędu skarbowego płaci się wówczas, gdy z pliku JPK-V7 za dany okres rozliczeniowy wynika nadwyżka podatku VAT. Jeżeli natomiast w pliku JPK-V7 za dany okres rozliczeniowy kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik podejmuje decyzję odnośnie do sposobu rozliczenia tej nadwyżki. W takiej sytuacji podatnik może wystąpić o zwrot różnicy podatku (na rachunek bankowy lub na rachunek VAT) lub przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy.

Nadwyżka podatku VAT jest zwracana podatnikowi przez urząd skarbowy wyłącznie na wniosek podatnika. W celu otrzymania zwrotu VAT podatnik wykazuje w pliku JPK-V7 kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu.

Zwrot podatku VAT 

Jeżeli kwota podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (kwota do przeniesienia na kolejny okres) lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Nadwyżka podatku VAT – przeniesienie na kolejny okres rozliczeniowy

Jeśli w danym okresie rozliczeniowym pojawi się nadwyżka VAT, jednym z możliwych rozwiązań jest przeniesienie tej nadwyżki na następny okres rozliczeniowy. Taka decyzja może być korzystniejsza niż wnioskowanie o zwrot VAT, zwłaszcza jeśli podatnik spodziewa się, że w następnym okresie kwota podatku należnego będzie wyższa od naliczonego. Dzięki przeniesieniu nadwyżki, podatek VAT do zapłaty będzie mniejszy, co jest korzystniejsze niż oczekiwanie na zwrot VAT. W przypadku wystąpienia o zwrot podatnik może nie otrzymać jeszcze środków na czas, gdy pojawi się obowiązek zapłaty podatku za kolejny okres.

Nadwyżka VAT może zostać zwrócona na rachunek bankowy podatnika w następujących terminach:

  • 60 dni – podstawowy termin zwrotu;
  • 180 dni – dla czynnych podatników vat, którzy w danym okresie nie wykazali żadnej sprzedaży, nawet nieopodatkowanej;
  • zwrot w terminie 25 dni – skrócony termin, który obowiązuje po spełnieniu określonych warunków z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT lub przy wnioskowaniu o zwrot na rachunek VAT.

Podatnik, który składa wniosek o zwrot VAT na rachunek bankowy, powinien być przygotowany na ewentualną weryfikację przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

Przeniesienie nadwyżki podatku naliczonego na kolejny okres rozliczeniowy jest więc korzystnym rozwiązaniem, gdy podatnik może ją rozliczyć z podatkiem należnym w następnym okresie. Jeśli jednak w kolejnych okresach nadwyżka nadal przewyższa kwotę podatku należnego, podatnik może mieć wątpliwości co do przedawnienia przenoszonej nadwyżki VAT.

Jak długo można przenosić nadwyżkę VAT?

W polskim systemie prawnym dotyczącym podatku od towarów i usług nie określono konkretnych terminów odnośnie przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Zgodnie z artykułem 70 ustęp 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku. Istnieją spory między podatnikami a organami podatkowymi dotyczące tego, czy ten termin przedawnienia ma również zastosowanie do przenoszenia nadwyżki VAT. Wydawane interpretacje podatkowe w tej sprawie nie są jednolite. Na przykład w interpretacji indywidualnej (sygnatura 0114-KDIP1-3.4012.744.2018.1.SM) z dnia 14 lutego 2019 roku, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wszystkie przepisy Ordynacji podatkowej odnoszące się do „zobowiązania podatkowego” mają zastosowanie również do kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W związku z tym zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku. Organ podatkowy uznał, że wnioskodawczyni nie ma prawa do zwrotu nadwyżki VAT na rachunek bankowy, ponieważ nadwyżka ta przedawnia się po 5 latach, podobnie jak zobowiązanie podatkowe.

Korzyści z przeniesienia nadwyżki VAT

Przeniesienie nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy może być korzystne, szczególnie jeśli przedsiębiorca przewiduje, że w nadchodzącym okresie jego podatek należny będzie wyższy niż naliczony. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której trzeba by było płacić dodatkowy podatek, mimo istniejącej wcześniej nadwyżki.

Co zrobić w przypadku niejasności?

W obliczu różnic interpretacyjnych i potencjalnych sporów z organami podatkowymi przedsiębiorcy powinni postępować ostrożnie. Rekomendowane jest korzystanie z porad prawnych i śledzenie aktualnych interpretacji oraz orzecznictwa w tej materii, aby uniknąć błędów i nieprzyjemności związanych z niewłaściwym rozliczeniem VAT.

Podsumowanie

Podsumowując, przeniesienie nadwyżki VAT na kolejne okresy rozliczeniowe może być traktowane różnie, ale na pewno jest możliwe do pięciu lat od powstania danego zobowiązania podatkowego. Jest to korzystne rozwiązanie, które może przyczynić się do lepszego zarządzania finansami firmy. Pamiętaj jednak, że każdy przypadek może wymagać indywidualnej analizy, szczególnie w kontekście zmieniającej się praktyki interpretacyjnej oraz orzecznictwa, jeśli masz więcej pytań, skorzystaj z pomocy naszego biura rachunkowego.

Najnowsze wpisy