Blog

Dropshipping a podatki – czyli coraz popularniejszy model sprzedaży internetowej a kwestie podatkowe

Dropshipping a podatki

W przypadku dropshippingu przedsiębiorcy muszą dokładnie zrozumieć, jakie obowiązki podatkowe nakładają na nich przepisy. Ważne jest określenie, kto jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT w procesie sprzedaży w tym modelu logistycznym. Może to zależeć od czynników, takich jak lokalizacja dostawcy, klienta i rodzaju towarów. Jak dokładnie wyglądają wymogi podatkowe w działalności dropshippingowej?

Czym jest dropshipping i na czym polega?

Dropshipping to model biznesowy, w którym przedsiębiorca nie przechowuje fizycznie produktów, które sprzedaje. Zamiast tego działa jako pośrednik między klientem a dostawcą. Na początku osoba prowadząca działalność wybiera produkty, które chce sprzedawać. Następnie dropshipper zakłada sklep internetowy lub korzysta z istniejącej już platformy e-commerce, gdzie prezentuje produkty. Kiedy klient dokonuje zakupu dropshipper przekazuje zamówienie bezpośrednio dostawcy lub producentowi. Dzięki temu nie musi przechowywać żadnych produktów na stanie. Zarabia on na różnicy między ceną, jaką klient zapłacił w sklepie internetowym a ceną zakupu produktu u dostawcy. Należy pamiętać, że w dropshippingu obowiązują identyczne zasady jak w przypadku tradycyjnej sprzedaży. W związku z tym niekonieczne jest posiadanie kasy fiskalnej. Często w tym systemie stosuje się wystawianie faktur i wysyłanie ich mailem, w przypadku kasy fiskalnej dopina się do nich paragon. 

Dropshipping a podatek vat – jak opodatkowany jest ten model sprzedaży?

Usługi pośrednictwa w dostawie towarów stanowią istotną część dzisiejszego biznesu, szczególnie w kontekście międzynarodowej sprzedaży. Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT w Unii Europejskiej, opodatkowanie tych usług jest uregulowane na kilka sposobów. Według ogólnych zasad miejsce świadczenia usług pośrednictwa zależy od statusu podatnika i charakteru transakcji. Dla podatnika VAT mającego działalność gospodarczą obowiązuje zasada ogólna, zgodnie z którą miejsce opodatkowania jest tam, gdzie usługobiorca ma siedzibę działalności. Natomiast w innej sytuacji usługa pośrednictwa jest opodatkowana zgodnie z zasadami podstawowej transakcji.

Jeśli mówimy o dostawach towarów na odległość wewnątrz Unii Europejskiej, nazywanych WSTO sytuacja nieco się komplikuje. Miejsce opodatkowania WSTO stanowi wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z którą opodatkowanie towarów zależy od miejsca, w którym towary znajdują się na początku procesu transportu. W przypadku WSTO podatek VAT może być wymagany w wielu państwach członkowskich, co stawia przed przedsiębiorcami wyzwanie związane z rejestracją i rozliczaniem podatków w różnych krajach. Istnieje jednak mechanizm, kompleksowej obsługi OSS, który może ułatwić te procedury.

Dropshipping a podatek dochodowy – rozliczenie podatku

Metoda rozliczenia należnego podatku dochodowego zależy od wybranego schematu dropshippingowego. Jeżeli prowadzisz sprzedaż na własną rękę, podatek na dochód rozliczasz według ogólnie obowiązujących przepisów, jak to jest określone w art. 14 ust. 1c ustawy dotyczącej podatku na dochód od osób indywidualnych. Dochód generowany jest w dniu, w którym towar jest wysłany, usługa wykonana lub częściowo wykonana, ale nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania zobowiązań finansowych.

Jeśli działasz jako pośrednik w sprzedaży, ustalenie momentu generowania dochodu może być skomplikowane. To dlatego, że sprzedający nie jest właścicielem produktu i nie otrzymuje faktury potwierdzającej zakup. W takim przypadku zgodnie z dostępnymi interpretacjami prawnymi, podstawą do opodatkowania jest suma otrzymanej prowizji.

Jak księgować dropshipping?

W kontekście polskiego prawa dropshipping nie jest szczegółowo uregulowany. Niemniej jednak jest to coraz bardziej popularny model prowadzenia e-biznesu, w którym odpowiedzialność za dostarczanie towaru spoczywa na dostawcy podczas gdy sklep internetowy zajmuje się przede wszystkim zbieraniem zamówień i przekazywaniem ich dostawcy. W scenariuszu takiej działalności właściciel sklepu internetowego, który jest końcowym sprzedawcą, odpowiada za sprzedaż towarów, a dostawca ma obowiązek dostarczenia produktu bezpośrednio do klienta. Dropshipping przyjmuje różne formy – może być realizowany jak dostawa towarów we własnym imieniu, na własny rachunek lub też jako pośrednictwo podczas sprzedaży danych towarów. Jednak istnieją aspekty związane z klasyfikacją transakcji w ramach modelu dropshippingu, które wymagają dokładnej analizy zawartych umów oraz odpowiedniego sformułowania postanowień, aby uniknąć niejasności dotyczących charakteru tych transakcji.

Dropshipping a ryczałt ewidencjonowany – czy można to połączyć?

Aktualna wersja ustawy dotyczącej podatku ryczałtowego otwiera drzwi dla zastosowania tego rodzaju opodatkowania w kontekście dropshippingu. Wcześniej, prawo było niejednoznaczne co do możliwości korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego w przypadku pośrednictwa w dropshippingu.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, stawki ryczałtowe są następujące:

  • 8,5% – dla przychodów generowanych przez działalność usługową, w tym również z działalności gastronomicznej, jeżeli sprzedawane są napoje alkoholowe o zawartości powyżej 1,5%, z wyjątkami określonymi w punktach 1-4 oraz 6-8;
  • 3,0% – dla przychodów z działalności usługowej związanej z handlem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b tej ustawy.

Różne modele dropshippingu

Rozróżniamy dwa główne typy działalności w ramach dropshippingu:

  1. Pośrednictwo w sprzedaży – w tej opcji osoba działająca jako pośrednik nie nabywa produktów ani nie jest ich właścicielem. Głównym celem jest świadczenie usług pośrednictwa.
  2. Dostawa towarów na własny rachunek – tutaj pośrednik nabywa produkt, aby następnie go sprzedać końcowemu użytkownikowi.

Jak wygląda dostawa towarów na własny rachunek?

Kiedy właściciel sklepu internetowego (podatnik) dokonuje sprzedaży towarów we własnym imieniu, mamy wtedy do czynienia z dwiema odrębnymi czynnościami. Po pierwsze podatnik kupuje towar od dostawcy, a następnie sprzedaje go klientowi końcowemu. Ten scenariusz często jest częścią tzw. transakcji łańcuchowych, gdzie towar przesyłany jest bezpośrednio od pierwszego uczestnika transakcji do ostatniego. Typowym przykładem dropshippingu jest sytuacja, w której polski sklep oferuje produkty w Polsce po cenach detalicznych. Sklep zbiera zamówienia i zamawia te produkty od zagranicznej hurtowi, często spoza Unii Europejskiej. Jeśli towar jest nabywany poza granicami Polski, to miejsce opodatkowania zależy od miejsca, w którym rozpoczyna się transport. Jeżeli ostateczny klient dokonuje odprawy celnej w Polsce, to wtedy towar podlega importowi i jest opodatkowany w Polsce.

Pośrednictwo w sprzedaży towarów

W sytuacji, gdy podatnik działa jako pośrednik w sprzedaży towarów, nie dokonując zakupu ani nie posiada ich fizycznie, a jedynie zbiera zamówienia i przyjmuje płatności od klientów, to nie jest uważany za dostawcę. Wtedy dostawcą jest zagraniczna hurtownia, a klienci są ostatecznymi nabywcami. Podatnik pełniący rolę pośrednika i otrzymujący prowizję za swoje usługi jest traktowany jako podmiot świadczący usługę VAT, a nie dokonujący dostawę towarów. Samo miejsce świadczenia usługi pośrednictwa zależy od siedziby usługobiorcy, a w przypadku, gdy prowizja przysługuje zagranicznemu podmiotowi, miejsce opodatkowania jest zgodne z ogólną zasadą, a usługa nie podlega VAT w Polsce. Jednak jeśli prowizja przysługuje od ostatecznego nabywcy w Polsce, podlega opodatkowaniu.

Jakie są platformy internetowe, które ułatwiają sprzedaż towarów klientom?

W dzisiejszych czasach duża część sprzedaży towarów do konsumentów w Unii Europejskiej oraz import towarów z państw trzecich odbywa się poprzez interfejsy elektroniczne. Nowe przepisy VAT wprowadzają obowiązek rozliczenia dla podatników ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów. Dotyczy to przesyłek na terenie UE dokonywanych przez przedsiębiorców niemających siedziby w Unii Europejskiej. Operatorzy interfejsów elektronicznych są uważani za podatników VAT, którzy dokonują dostaw towarów na rzecz ostatecznych nabywców. Ten proces jest skomplikowany i obejmuje zróżnicowanie dostaw między dostawcami bazowymi a operatorami interfejsów elektronicznych.

Najnowsze wpisy