Blog

KPiR co to jest? Z czego się składa Księga Przychodów i Rozchodów?

KPiR co to jest?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to dość trudne zadanie. Oprócz dbania o ciągły rozwój firmy musisz również pamiętać o wszelkich kwestiach kadrowo-płacowych i księgowych. Jedną z tego typu rzeczy jest Księga Przychodów i Rozchodów. Czym ona jest? Kto powinien ją prowadzić? W jakim biurze rachunkowym warto zlecić prowadzenie ewidencji księgowej firmy? 

KPiR – czym dokładnie jest księga przychodów i rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów, czyli popularnie zwana KPiR lub PKPiR, to narzędzie służące do rejestrowania osiąganych zysków i ponoszonych kosztów w celu rozliczenia z urzędem skarbowym. Innymi słowy, przedsiębiorca powinien zapisywać w niej sprzedaż towarów oraz koszty związane z uzyskiwaniem dochodu. Dzięki rejestrowaniu wydatków i przychodów podatnik jest w stanie określić, ile podatku od osób fizycznych musi zapłacić. KPiR służy także samemu przedsiębiorcy do podsumowania i rozliczania jego działalności w ciągu roku – do oceny, czy dochody przewyższają straty, czy też nie.

W jakim celu zakłada się księgę przychodów i rozchodów?

Ewidencja Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) jako dowód księgowy pełni kluczową rolę w ustalaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest wykorzystywana do prawidłowego rozliczania się z urzędem skarbowym, zarówno na bieżąco w poszczególnych okresach, jak i na koniec roku. Na podstawie zawartych w niej wpisów oblicza się wysokość podatku dochodowego do zapłacenia. W sprawie prowadzenia KPiR warto zauważyć, że nie służy on jedynie urzędnikom, ale również samym podatnikom. Na podstawie zapisów im zawartych można ocenić efektywność swojej działalności w określonym okresie czasu. KPiR jest również przydatna do podsumowania całorocznej pracy. Daje informacje na temat kluczowych wskaźników (przychody, poniesione koszty), które obrazują skuteczność funkcjonowania firmy na rynku. 

Jakie informacje zawiera podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Wiemy już, czym jest księga przychodów i rozchodów warto więc teraz pochylić się nad jej zawartością. KPiR zbudowana jest z kilkunastu kolumn, które zawierają różne ważne informacje na temat przychodów i wydatków. Poniżej przedstawiamy liczbę kolumn i krótki opis co powinno się w niej znajdować. 

1. Pierwsza kolumna zawiera liczbę porządkową. Można prowadzić zapis w sposób ciągły lub dla każdego miesiąca osobno. Na podstawie tych numerów opisuje się również dowody księgowe.

2. Data zaksięgowania wydatku – najczęściej jest to data poniesienia wydatku, uzyskania przychodu, zestawienia sprzedaży itp. 

3. Numer dokumentu, na podstawie którego wykonywany jest wpis np. numer faktury vat. Należy zwrócić uwagę, aby numery faktur nie zawierały luk, czyli były prowadzone kolejno bez przerw. 

4. Kolejna kolumna zawiera nazwę podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, z którą przeprowadzona została transakcja – nazwa firmy lub imię i nazwisko. 

5. Dane kontrahentów, z którymi prowadzone są transakcję sprzedaży i kupna. 

6. Informacje o rodzajach przychodów lub wydatków, np. wypłata wynagrodzeń. 

7. Wartości sprzedaży towarów handlowych i usług.

8. Kolejna ujmuje pozostałe wydatki lub przychody, różnice kursowe lub przychody z odpłatnego zbycia majątku firmy.

9. Zsumowanie obu powyższych kolumna (7 i 8)

10. Obejmuje wartość zakupionych towarów handlowych i materiałów według cen zakupu. 

11. Zawiera dodatkowe koszty poniesione w związku z zakupem takie jak m.in. transport. 

12. Zawiera wartość wypłaconych pracownikom wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom. W tej kolumnie powinny znaleźć się też wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu zlecenia i umów o dzieło. 

13. Pozostałe koszty, czyli te nieujęte w kolumnie 11 i 12.

14. Łączne kwoty z kolumny 12 i 13.

15. Kolumna wolna, w której można umieścić inne informacje dot. zaszłości gospodarczych. 

16. Miejsce do wykazywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Na koniec roku wymagają one zsumowania niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania.

17. Uwagi 

Kto musi posiadać KPiR? Czy dotyczy to każdego przedsiębiorcy?

Prowadzenie KPiR jest wymagane w przypadku każdej osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółkę jawną. Oprócz tego ważnym kryterium w kwestii zobowiązania do prowadzenia KPiR jest forma opodatkowania uzyskanych przychodów. W kwestii podatkowej prowadzenie KPiR dotyczy jedynie dwóch form podatku dochodowego skali podatkowej oraz podatku liniowego. Jeśli obroty danej firmy za poprzedni rok podatkowy przekroczą 2.000.000 euro nie musisz już prowadzić KPiR za to jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. 

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów? – na co należy zwrócić uwagę

Właściciel firmy zobowiązany jest założyć księgę na dzień 1 stycznia lub w dzień rozpoczęcia działalności a w ciągu 7 dni od zawarcia umowy na usługi księgowe z biurem rachunkowym należy zgłosić ten fakt do naczelnika Urzędu Skarbowego. KPiR powinna być przechowywana w miejscu wykonywania działalności. 

Podsumowanie

Księgowość to bardzo ważna kwestia, o którą musi dbać każdy właściciel firmy. Łączy się z tym również obowiązek prowadzenie KPiR – księgi przychodów i rozchodów. Jeśli szukasz firmy, która będzie dla ciebie księgować twoją działalność, skorzystaj z usług księgowych naszego biura rachunkowego. Zajmujemy się prowadzeniem PKPiR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, sporządzeniem planów amortyzacji, prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz wieloma innymi zagadnieniami. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym w Lublinie.

Najnowsze wpisy