Blog

Składka zdrowotna 2024 r. – poznaj najnowsze stawki dla przedsiębiorców

składka zdrowotna 2024

Każdy przedsiębiorca niezależnie czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółkę musi opłacać za siebie składkę zdrowotną od podstawy wymiaru, którą muszą ustalić według zasad uzależnionych od formy opodatkowania ich firmowych przychodów. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się od kwoty określonego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub od kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2024 r.

Od roku 2022, głównym czynnikiem determinującym wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców jest sposób, w jaki opodatkowana jest ich działalność. Ważna jest również forma prawna, pod jaką firma funkcjonuje. Niniejsze regulacje określają, jak oblicza się składki zdrowotne dla osób zarządzających własnym przedsiębiorstwem, jak również dla uczestników spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich.

Zasady ogólne – skala podatkowa

Osoby opodatkowane według skali podatkowej wpłacają miesięczną składkę zdrowotną, obliczaną od dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w miesiącu przed opłaceniem składki. Dochód ten określa się jako różnicę między przychodami a kosztami uzyskania przychodów z poprzedniego miesiąca, z uwzględnieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód jest pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, o ile nie zostały one odjęte jako koszty.

Dla kolejnych miesięcy dochód to suma przychodów minus suma kosztów od początku roku, skorygowana o wcześniej ustalone dochody i różnice w składkach na ubezpieczenia społeczne. Przy obliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców KPiR, uwzględnia się też różnice remanentowe, które od 2023 są brane pod uwagę bez względu na ich wartość.

Wprowadzono pojęcie „roku składkowego” od 1 lutego do 31 stycznia następnego roku, a składka zdrowotna wynosi 9% obliczonej podstawy, nie mniej jednak niż 9% minimalnego wynagrodzenia na początek roku składkowego. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie zmieni się dwa razy, ale dla składki zdrowotnej liczy się wartość obowiązująca na dzień 1 lutego, czyli 4 242,00 zł.

Podsumowując, nawet jeśli w danym miesiącu nie ma dochodu, należy uiścić składkę zdrowotną. Metoda obliczania podstawy składki zdrowotnej różni się od metody ustalania dochodu dla celów PIT, bez górnej granicy składki, co może obciążać osoby z wysokimi dochodami.

Podatek liniowy

Przepisy dotyczące ustalania podstawy dla składki zdrowotnej osób decydujących się na opodatkowanie w formie podatku liniowego są analogiczne do tych, które dotyczą przedsiębiorców kalkulujących podatki na podstawie przepisów ogólnych. Wysokość owej składki wynika z 4,9% dochodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym.

Wielkość dochodu miesięcznegoKwota miesięcznej składki zdrowotnej
do 7 791,30 zł381,78 zł
8 000 zł392,00 zł
10 000 zł490,00 zł
15 000 zł735,00 zł
20 000 zł980,00 zł
30 000 zł1 470,00 zł

Minimalna kwota składki nie może być niższa niż 9% minimalnej płacy za pracę, która obowiązuje w roku kalendarzowym. To implikuje, że dopóki dochód przedsiębiorcy nie przekroczy wartości około 7 791,30 zł, musi on uiścić składkę zdrowotną w wysokości minimum 381,78 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które zdecydowały się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako metodę opodatkowania, obowiązane są do wniesienia składek, które zależą od wysokości dochodu uzyskanego w ciągu roku. W takim przypadku, do wyliczenia składki zdrowotnej przyjmuje się określony procent średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze prywatnym za ostatni kwartał poprzedniego roku, uwzględniając także dywidendy. Wysokość tego procenta zależy bezpośrednio od uzyskanego przychodu, a składka zdrowotna wynosi 9% tej wartości. Średnie miesięczne wynagrodzenie za czwarty kwartał 2023 roku, ogłoszone 22 stycznia 2024, to 7 767,85 zł, co przekłada się na następujące składki zdrowotne w 2024 roku:

Roczny dochódWysokość podstawy do obliczenia składkiMiesięczna kwota składki zdrowotnej (9%)
Do 60 000,00 zł4 660,71 zł (60% z 7 767,85 zł)419,46 zł
Do 300 000,00 zł7 767,85 zł (100% z 7 767,85 zł)699,11 zł
Powyżej 300 000,00 zł13 982,13 zł (180% z 7 767,85 zł)1 258,39 zł

Warto zauważyć, że przychód może być zmniejszony o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne.

W sytuacji, gdy podatnik stosujący ryczałt przekroczy ustalony próg dochodowy, powinien dostosować wysokość składki zdrowotnej już w miesiącu, w którym do tego doszło. Oznacza to, że w przypadku wzrostu przychodów i przekroczenia kolejnych progów przychodowych w ciągu roku, należy uregulować należności za miesiące, w których opłacono niższą składkę, zgodnie ze stawką za ostatni miesiąc danego roku. Na zrealizowanie tej dopłaty przewidziany jest jeden miesiąc od terminu złożenia rocznej deklaracji podatkowej za ubiegły rok.

Karta podatkowa

Przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej obliczają składkę zdrowotną w najbardziej uproszczony sposób – jako 9% z kwoty minimalnego wynagrodzenia za dany rok. W roku 2023 minimalna płaca to 4 242,00 zł, co przekłada się na miesięczną składkę zdrowotną w wysokości 381,78 zł (9% z 4 242,00 zł).

Jak można odliczyć składkę zdrowotną?

Od początku roku nowy system podatkowy (Nowy Ład) pozbawił wielu podatników możliwości odliczania części składki zdrowotnej od podatku. W odpowiedzi na liczne protesty rząd wprowadził 1 lipca 2022 roku nowe rozwiązanie, które pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o wartość naliczonej składki zdrowotnej. Niestety, nie jest ono dostępne dla wszystkich.

Osoby rozliczające się liniowo mogą odliczyć od dochodu maksymalnie 11 600 zł w ciągu roku. Podatnicy na ryczałcie mogą pomniejszyć swój przychód o 50% zapłaconych składek zdrowotnych, a osoby rozliczające się kartą podatkową mogą obniżyć podatek o 19% zapłaconej składki.

Niestety, nowe przepisy nie obejmują osób rozliczających się na zasadach ogólnych, co oznacza, że nie mogą one odliczyć składki zdrowotnej od dochodu.

Zawieszenie działalności a składka zdrowotna

Przy obliczaniu składki zdrowotnej nie uwzględnia się przychodów i kosztów z okresu zawieszenia działalności. Oznacza to, że sprzedaż środków trwałych w tym czasie nie ma wpływu na wysokość składki. Dotyczy to zarówno osób rozliczających się ryczałtem, jak i prowadzących KPiR. Pamiętaj, że zawieszenie musi nastąpić zgodnie z przepisami i nie może być krótsze niż 30 dni. W tym czasie nie płacisz składek ZUS, ale nadal masz prawo do świadczeń zdrowotnych przez 30 dni.

Naliczanie wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy a prowadzenie kilku działalności

Prowadzisz kilka firm i zastanawiasz się, jak płacić składki zdrowotne? Zasady są proste, ale różnią się w zależności od formy opodatkowania.

Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, składka zdrowotna wynosi odpowiednio 9% lub 4,9% dochodu z każdej firmy. Pamiętaj, że suma dochodów nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie x liczba miesięcy działalności. W przypadku ryczałtu składka to 9% zryczałtowanej podstawy, a przy karcie podatkowej 9% minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo niezależnie od formy opodatkowania, musisz opłacać składkę zdrowotną od innych przychodów, np. z udziałów w spółce. Składka ta wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Pamiętaj, że po roku musisz rozliczyć się ze składek zdrowotnych. Jeśli zapłaciłeś za dużo, otrzymasz zwrot nadpłaty. W przeciwnym razie będziesz musiał dopłacić różnicę.

Dokładne kwoty i limity składek zdrowotnych znajdziesz na stronach ZUS i GUS. W razie wątpliwości skonsultuj się z doradcą podatkowym.

Składka zdrowotna dla osób współpracujących

W 2024 roku osoby pomagające w prowadzeniu działalności gospodarczej mają inną podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Wynosi ona 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału poprzedniego roku. Oznacza to, że w 2024 roku podstawa naliczenia składki to 5 825,89 zł, a sama składka wynosi 524,33 zł. Stawka składki pozostaje bez zmian i wynosi 9%.

Chcesz mieć pewność, że Twoje składki są odprowadzane w odpowiedni sposób? Skorzystaj z oferty naszego biura rachunkowego! Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie i dowiedz się jak możemy pomóc Ci w sprawach księgowych. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146)

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

Najnowsze wpisy