Blog

Zmiany w księgowości 2024 – zmiany w podatkach w 2024 roku

Zmiany w księgowości 2024

Jak co roku przedsiębiorcy muszą zapoznać się z nowymi regulacjami w podatkach. Od 1 stycznia 2024 roku weszło wiele nowych zmian, które mocno wpływają na dotychczasowe prawo podatkowe. Co nowego czeka na właścicieli firm w Polsce? W poniższym artykule przejrzymy potwierdzone zmiany w księgowości 2024, które już weszły lub są zapowiedziane na najbliższy rok podatkowy. 

Podatek minimalny CIT

Wprowadzona w ramach Polskiego Ładu reforma podatkowa zakłada wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego dla firm CIT. Nowe przepisy zaczną mieć zastosowanie począwszy od stycznia 2024 roku, a przedsiębiorstwa będą zobligowane do uiszczenia nowego obciążenia podatkowego po raz pierwszy w roku 2025, jeśli ich działalność będzie charakteryzować się stratami podatkowymi lub gdy rentowność, definiowana jako stosunek dochodów do przychodów, nie osiągnie progu 2%. Celem, jaki przyświecał twórcom ustawy, jest zniwelowanie praktyk, dzięki którym duże korporacje, mimo generowania imponujących obrotów, regularnie deklarują minimalne zyski lub nawet straty. 

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF

Początkowo od 1 lipca 2024 miał wejść obowiązek przystąpienia do krajowego system e-faktur. Obecnie jednak wejście tego systemu zostało odroczone nawet do 2025 r. Pomijając odłożenie obowiązku korzystania z KSeF, trzeba być na to gotowym, ponieważ prędzej czy później system ten wejdzie do powszechnego użytku. W skrócie będzie on polegał na wystawianiu faktur ustrukturyzowanych w formie elektronicznej. System ten ma wyprzeć tradycyjne faktury w formie papierowej. 

Nowe podatki dotyczące produktów wykonanych z plastiku

Z dniem 1 stycznia 2024 roku w życie wejdzie nowa regulacja podatkowa, skierowana do przedsiębiorstw działających w branży handlowej oraz gastronomicznej. W ramach tej zmiany wymienione podmioty będą miały obowiązek naliczania dodatkowej opłaty od klientów za korzystanie z jednorazowych kubków lub pojemników wykonanych z tworzyw sztucznych przy zakupie napojów i produktów żywnościowych. Począwszy od 1 lipca 2024 roku, przedsiębiorstwa te będą również zobowiązane do oferowania konsumentom alternatywnych rozwiązań opakowaniowych. Nowe przepisy podatkowe wprowadzone w 2024 roku nie będą miały jednak zastosowania do artykułów spożywczych, które są fabrycznie pakowane w pojemniki plastikowe.

Niższa kwota limitu zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 roku

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy określonych podmiotów, jeśli ich netto przychody z towarów, produktów i operacji finansowych za miniony rok obrotowy osiągnęły co najmniej równowartość 2 000 000 euro w polskiej walucie. Do tej grupy zaliczają się:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorstwa dziedziczone,
 • spółki jawne osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa dziedziczone, działające na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170).

Oznacza to, że limit przychodów za 2023 rok, kwalifikujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 roku, wynosi 9.218.200 zł (czyli 2.000.000 euro pomnożone przez 4,6091 zł za euro). Średni kurs euro z pierwszego roboczego dnia października roku poprzedniego był niższy i wynosił 4,8272 zł (według tabeli nr 191/A/NBP/2022 z 3 października 2022 roku), co skutkuje niższym limitem przychodów decydującym o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w roku 2024 o 436 200 zł w porównaniu do poprzedniego roku.

Zmiany w stawkach VAT

Do końca marca 2024 roku zostało przedłużone stosowanie zerowych stawek VAT na kluczowe produkty żywnościowe. Decyzja ta wynika z rozporządzenia Ministra Finansów wydanego 9 grudnia 2023 roku dotyczącego zmniejszenia stawek VAT na niektóre towary i usługi.

Zerowa stawka VAT dotyczy artykułów spożywczych takich jak owoce, warzywa, mięso, produkty mleczne oraz wyroby zbożowe.

W przypadku braku dalszego przedłużenia tej ulgi, od kwietnia 2024 roku stawka VAT na wyżej wymienione produkty ponownie zostanie ustalona na poziomie 5%.

Nowe limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 roku

W następstwie dokonanych modyfikacji w zakresie PIT nastąpi zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od ewidencjonowanych przychodów, generowanych przez małżonków z tak zwanej prywatnej dzierżawy.

Zgodnie z nowelizacją, pary małżeńskie będą podlegać wyższej stawce ryczałtowej wynoszącej 12,5% od przychodów, ale dopiero po osiągnięciu progu 200 tys. zł (dotychczasowy próg to 100 tys. zł). Stanie się tak niezależnie od tego, czy przychody te będą rozliczane indywidualnie przez każdego z małżonków, czy też zdecydują się oni na wspólne opodatkowanie całości przez jedną stronę. Dzięki wprowadzonej zmianie małżonkowie skorzystają z niższej stawki ryczałtu na dochody osiągane z najmu.

Oprócz tego w roku 2024 r. podatników korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego czekają nowe progi uprawniające do rozliczania. Aby skorzystać z tego sposobu opodatkowania, podatnik w roku podatkowym poprzedzającym musi spełnić następujące warunki:

 • osiągnąć przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własną rękę, nieprzekraczającej 2.000.000 euro;
 • generować przychody wyłącznie z działalności wykonywanej w ramach spółki, z tym zastrzeżeniem, że łączne przychody wszystkich wspólników z tej działalności nie mogą przewyższyć 2.000.000 euro.

Badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązkowemu audytowi za rok 2023 poddane zostaną roczne skonsolidowane raporty finansowe grup kapitałowych oraz indywidualne sprawozdania finansowe podmiotów kontynuujących działalność, w tym:

 • krajowe banki, oddziały instytucji kredytowych i zagranicznych banków, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, główne oddziały oraz oddziały zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, a także oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych;
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
 • jednostki operujące na mocy ustaw regulujących obrót papierami wartościowymi, usługi finansowania społecznego, fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wraz z jednostkami określonymi w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości;
 • jednostki działające na podstawie ustaw o funduszach emerytalnych;
 • krajowe instytucje płatnicze i emitenci pieniądza elektronicznego;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem tych, które na dzień bilansowy są w trakcie organizacji;
 • inne podmioty (głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych), które w roku obrotowym poprzedzającym rok sprawozdawczy (dane za 2022 r. dla sprawozdań za 2023 r.) spełniły przynajmniej dwa z następujących kryteriów:
  • średnioroczne zatrudnienie przekraczające 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosząca co najmniej równowartość 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze towarów, produktów i operacji finansowych osiągające co najmniej równowartość 5.000.000 euro.

Przy średnim kursie euro z dnia 30 grudnia 2022 roku, określonym przez Narodowy Bank Polski na 4,6899 zł, przeliczone progi wynoszą odpowiednio: 11.724.750 zł i 23.449.500 zł.

Dodatkowo audytowi podlegają sprawozdania finansowe spółek w roku obrotowym połączenia oraz nowo utworzone spółki, a także roczne raporty finansowe jednostek sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (art. 64 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Obowiązek ten dotyczy również rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych z oddzielnymi subfunduszami oraz indywidualnych sprawozdań subfunduszy.

Podwyższenie kar porządkowych w postępowaniu podatkowym

Wielkość najwyższej możliwej kary porządkowej, jaką urząd skarbowy jest uprawniony do nałożenia, co roku podlega korekcie zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze bieżącego roku w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. W sytuacji, gdy wspomniany wskaźnik przyjmuje wartość ujemną, wysokość kary pozostaje bez zmian, zgodnie z art. 262a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z początkiem roku 2024 maksymalna kara porządkowa, jaką można nałożyć w ramach procedury podatkowej na uczestnika postępowania, jego pełnomocnika, świadka lub eksperta, została ustalona na poziomie 3700 zł. Stanowi to wzrost w stosunku do roku 2023, kiedy to maksymalna kara wynosiła 3300 zł.

Zmiany w księgowości 2024 – podsumowanie 

Prawne zmiany dla księgowych i podatników, które będą obowiązują od 1 stycznia 2024 r. są znaczące, dlatego warto być z nimi na bieżąco. Jeśli szukasz biura rachunkowego, które kompleksowo i skrupulatnie zadba o Twoją księgowość w myśl najnowszych regulacji podatkowych zapraszamy do kontaktu z BBR! Zadzwoń do nas lub napisz, korzystając z formularza kontaktowego.

Najnowsze wpisy